Vyhledávání

?(Nápověda k vyhledávání)|...(Rozšířené vyhledávání)

 
 
 
   


Orientační nabídka


 

Rozhodnutí o zrušení TP Komenda

 

 
 

Obecní úřad Košetice

Navrhovatel

Agropodnik Košetice

Košetice č.p. 212

IČ: 26067111

a

pan Novák Jiří,

Radějov č.p. 17

roč. 1948

Další účastník řízení (je-li znám):

Pan Komenda Miloš

roč.. 1963

zastoupený opatrovníkem:

Obec Košetice

Pí. Vlasta Hanousková, místostarostka obce

Čj.

TP1/2005/5

Vyřizuje

Ing. Veletová ( 565498119

V Košeticích dne 29.3.2006

R o z h o d n u t í

Obecní úřad Košetice rozhodl takto:

Podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o evidenci obyvatel) se na základě návrhu navrhovatele - Agropodniku Košetice , IČ: 26067111, zast. Ing. Zdeňkem Dufkem, se sídlem v Košeticích a p. Nováka Jiřího,31.3.1948, bytem Radějov č.p. 17, . r uší údaj o místu trvalého pobytu p. Komendy Miloše, nar. 11.9.1963 , na adrese Košetice čp. 175 .

Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledků úředního zrušení trvalého pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny - tj. Obecní úřad Košetice, Košetice č.p. 146,394 22 Košetice.

Odůvodnění:

Dne 24.2.2006 byl správnímu orgánu doručen návrh Agropodniku Košetice, IČ: 26067111, zast. Ing. Zdeňkem Dufkem, se sídlem v Košeticích a p. Nováka Jiřího,31.3.1948, bytem Radějov č.p. 17 (dále jen navrhovatel) na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Komendy Miloše, nar. 11.9.1963 , na adrese Košetice čp. 175 podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel.

Na podporu svého tvrzení o zániku užívacího práva druhého účastníka řízení k předmětnému objektu navrhovatel v souladu s ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel k návrhu na podporu svého tvrzení o téměř patnáctiletém neužívání předmětného objektu druhým účastníkem řízení navrhovat navrhl provedení důkazu výslechem svědků - p.Radila Bohumila a p.Čecha Vladimíra.

Doručením návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu bylo dle ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb.(dále jen správní řád) zahájeno řízení o návrhu navrhovatele na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Komendy Miloše, nar. 11.9.1963 , na adrese Košetice čp. 175 .

V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni účastníci řízení a

současně jim byl oznámen termín konání nařízeného ústního jednání ve věci dne 29.3.2006 s tím, že byli vyzváni, aby ve stanoveném termínu uplatnili svá procesní práva a označili na podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti .

Na ústní jednání se dostavili účastníci řízení – navrhovatelé a ustanovený opatrovník pana Komendy Miloše. Dále se dostavili i svědci – p. Radil Bohumil a pan Čech Vladimír. Navrhovatelé i svědci shodně uvedli, že pan Komenda se dlouhodobě nezdržuje na adrese TP – Košetice čp. 175 a že jeho pobyt je v současné době neznámý. Opatrovník rovněž potvrdil, že pan Komenda se nezdržuje na uvedené adrese. Navrhovatelé předložili Výpis z katastru nemovitostí LV č. 559, ve kterém jsou uvedeni jako vlastníci čp. 175 v Košeticích. V průběhu ústního jednání , bylo výpověďmi v ústním jednání řádně slyšených svědků p. Bohumila Radila a p. Vladimíra Čecha. a z vyjádření navrhovatelů spolehlivě zjištěno, že účastník řízení p. Komenda Miloš se více než 15 let v předmětném bytě nezdržuje.. Na základě těchto skutečností je nepochybné, že účastník řízení p.Komenda Miloš. objekt neužívá

Ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel mimo jiné stanoví: "Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část".

Ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel mimo jiné stanoví: "Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c)".

Ust. § 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel stanoví, kdo je oprávněnou osobou: " Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu".

Ust. § 10 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel stanoví: Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.“ Trvalý pobyt tedy plní jen funkci evidenční pomůcky státu, pomocí které plní orgány státní správy úkoly, které by bez řádně vedené evidence pobytu občanů plnit nemohly. Institut trvalého pobytu slouží zejm. při určování příslušnosti soudních, správních a jiných orgánů k řízení podle zvláštních předpisů, dále pak při realizaci volebního práva a v dalších oblastech veřejného práva.

Na základě těchto zjištění se ruší údaj o místu trvalého pobytu p. Komendy Miloše, nar. 11.9.1963 na adrese Košetice čp. 175.

Ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel stanoví: "Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen."

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, a to podáním učiněným k Obecnímu úřadu Košetice.

Ing. Blanka Veletová, starostka obce Košetice

Rozhodnutí o zrušení TP pana Komendy Miloše převzali:

Navrhovatelé: Opatrovník:

Svědci:

 
Zodpovídá: Ing. Blanka Veletová
Vytvořeno / změněno: 29.3.2006 / 29.3.2006 | Úřední deska od-do: 29.3.2006-29.4.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > obec > Trvalý pobyt
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | O webuProhlášení o přístupnosti