Vyhledávání

?(Nápověda k vyhledávání)|...(Rozšířené vyhledávání)

 
 
 
   


Orientační nabídka


 

zpravodaj č. 54

 

Odkazy


 
 

Košetický zpravodaj

číslo 54 duben 2006


Hospodaření obce za rok 2005

Skutečný příjem loňského roku byl 7 957 132,-Kč. Výdaje pak činily 7 892 143,-Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými a skutečnými příjmy loňského roku byl 1 724 732,- Kč a byl způsoben zejména získáním dotace ze SFŽP na solární kolektory do ZŠ, částečným navýšením daňových příjmů a získanými dotacemi od KrÚ Vysočina.

Rozdíl ve výdajích činil 1 659 743Kč a vznikl financováním právě zmíněných solárních kolektorů v ZŠ, asfaltováním silnic a opravou vodovodního řadu, u kterých se počítalo s nižší částkou.

Investiční akce obce v roce 2005

· rekonstrukce vodovodního řadu v ulici podél řadových bytovek s napojením na rozcestí u Burdových a následná povrchová úprava místní komunikace s asfaltovým povrchem

· výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Na Sádkách

· komunikace směrem k Sádkám byla rekonstruována jako cyklostezka v rámci dotace „Program obnovy venkova“ z kraje Vysočina pro Mikroregion Košeticko, jehož členem obec Košetice je

· zabudování solárního systému na střeše budovy ZŠ Košetice

· podíl obce na rekonstrukci fasády kostela sv. Jana Křtitele v Košeticích

Rozpočet na rok 2006

Rozpočet obce je koncipován jako vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji 6 252 100,- Kč. Rozložení příjmů a výdajů je uvedeno v tabulce.

Veřejná schůze k projednání rozpočtu obce se bude konat ve středu 5. 4. 2006 v zasedací síni OÚ Košetice od 19 hodin. Srdečně zveme všechny občany, které zajímá dění v obci.
N á z e v

Rozpočet roku

N á z e v

Rozpočet

roku

v tis. Kč

2006

2006

Daňové příjmy

- fyzických osob ze závislé činnosti

1000.00

Lesní hospodářství

29,50

-fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

350.00

Silnice

493.00

- právnických osob

1050.00

Ostatní záležitosti poz. kom.

59,20

- práv. osob - obec

100.00

Pitná voda - vodovody

511,50

Daň z přidané hodnoty

1 750.00

Právní subjekt - ZŠ

1 727,00

Správní a soudní poplatky

50.00

Místní knihovna

73.00

Popl.za odvoz komunálního odpadu

340.00

Ostatní záležitosti kultury

13.00

Poplatky ze psů

18.00

Církev

90.00

Popl. za užívání veřejného prostranství

5.00

Dárkové bal., SPOZ

16,00

Poplatky ze vstupného

15.00

Hřiště, přísp. obč. sdružením

85.00

Výher. hrací automaty

15.00

Zdravotnické zařízení

5.00

Daň z nemovitostí

500.00

Bytové hospodářství

44.00

Voda

18,00

Veřejné osvětlení

135.00

Místní knihovna

1.60

Pohřebnictví

20.00

Bytové hospodářství

95,00

Komunální služby

54,60

Pohřebnictví

15,00

Sběr a svoz kom. odpadu

420,00

Komunální služby

250.00

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

65.00

Pronájem polí

13,30

Pečovatelská služba

20.00

Prodej drob. majetku

10.00

Požární ochrana

150.00

Veřejné osvětlení

10.00

Všeobecná veřejná správa a služby

1 499,30

Tělových. činnost j.n.

6.00

Zastupitelské orgány

550.00

Ambulantní péče j.n.

13.00

Bankovní poplatky

50.00

Půjčka - modernizace

25.00

Platby daní a poplatků

100.00

Neinvestiční dotace ze SR

309,80

Pojistné

42,00

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

531,20

Úhrn výdajů

6 252,10

Činnost místní správy

30.00

Obecné příjmy z finančních operací

14.00

Nájem a ost. drobné příjmy

40,20

Úhrn příjmů

6 575,10

Splátky úvěrů

-323,00

Příjmy celkem

6 252,10Předpokládané investiční akce v roce 2006:

v pokračování v rekonstrukci vodovodu v lokalitě pod starou MŠ a následná povrchová úprava MK

v WI-FI síť

Dětský maškarní karneval

ČSŽ ve spolupráci s OÚ Košetice pořádá v sobotu 1.dubna 2006 od 14 hodin ve Společenském sálu AP Košetice „Dětský maškarní karneval“ s programem a tombolou.

Všichni jsou srdečně zváni.

Velikonoční zajíc

Stalo se již tradicí, že v sobotu 15.4. 2006 před Velikonocemi se bude konat v tělocvičně ZŠ Košetice střelecká soutěž nazvaná „O velikonočního zajíce“. Zahájení proběhne v 8,30 pro děti do 15 let a od 13,30 pro dospělé. Účastníci si jako startovné donesou ceny do soutěže.

Jedná se již o čtvrtý ročník oblíbené soutěže ve střelbě. Zveme všechny, kteří se chtějí střelbou do terčů pobavit.

Předplatné do Horáckého divadla v Jihlavě

Zájemci o předplatné do Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2006/2007 – podzim 2006, jaro 2007 se mohou do 20.4. 2006 přihlásit na OÚ Košetice. V ceně předplatného je zajištěna i doprava autobusem.

Program:

J.K. Tyl: Strakonický dudák

W. Shakespeare: Kupec benátský

Martin Herman: Když tančila (láska amer. tanečnice Duncanové a ruského básníka Jesenina)

Terrence Mc Nally – David Yazbek: Donaha! (muzikál)

A.P. Čechov: Višňový sad

Bertolt Brecht – Kurt Weill: Žebrácká opera

Bytový fond

ZO Košetice informuje občany o možnosti podání žádosti o půjčky na opravu bytů a domů v letošním roce v rámci „Modernizace a rekonstrukce bytového fondu.“ Vzhledem k tomu, že by fond měl být ukončen v tomto kalendářním roce, budou poskytovány půjčky splatné do konce roku 2006. Žádosti předkládejte na OÚ Košetice do konce měsíce dubna 2006.

Výběrové řízení

Obecně prospěšná společnost Čistá Želivka vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele společnosti. Bližší informace najdete ve vývěsní skříňce OÚ.

Poštovní schránky

Pošta Košetice žádá všechny občany o zabezpečení svých poštovních schránek proti možnosti samovolného vypadávání pošty. V mnohých případech jejich současný stav neodpovídá možnosti bezpečného ukládání zejména poštovních poukázek. Často dochází vlivem větru a špatně uzavřených schránek ke ztrátě pošty, za kterou pošta nemůže převzít odpovědnost.


Zprávy ze zastupitelstva

Jednání konané dne 20.12.2005

ZO schvaluje:

v do doby schválení řádného rozpočtu rozpočtové provizórium ve výši 1/12 měsíčních výdajů roku 2005

v příspěvek občanskému sdružení LADA

v navýšení rozpočtu ZŠ Košetice o 60 000,- Částka je určena na opravu havárie kotle ústředního topení

v příspěvek na dresy pro kroužky florbalu a fotbal

v žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2006 na rekonstrukci místních komunikací

v provozovatelské smlouvy s firmou Vodak na provozování vodovodů a kanalizací

v ceny vodného a stočného

v směrnice pro provádění pokladních operací

v zahájení řízení o změnách Územního plánu obce Košetice.

Jednání konané dne 2.2.2006

ZO schvaluje:

v zrušení předkupního práva pro p. Šádu a p. Šádovou – parcela č. 768/4 a 761/14 v k.ú. Košetice

v zrušení předkupního práva pro manžele Františka Šedivého a Janu Šedivou – parcela č. 761/18 a st. p. č. 504 v k.ú. Košetice

v příspěvek na dětský karneval

v příspěvek na kroužek rybářů

v příspěvek na opravu kostela

v vypsání nového ročníku poskytování půjček z Fondu modernizace a rekonstrukce bytového fondu.

v hospodářský výsledek ZŠ Košetice

v vypracování projektu na využití bývalé MŠ, přestavbou a přístavbou vznikne 18 bytových jednotek

v odprodej obecního pozemku p. č. 764/13 v k.ú. Košetice paní Poznerové Aleně

v finanční vypořádání s firmou Vodak ztráta pro obec ve výši 176 578 Kč

v ZO zamítá:

o opravu MK vedoucí k čp. 178, rozšíření veřejného osvětlení u čp. 178

Jednání konané dne 20.3.2006

ZO schvaluje:

v vyrovnaný rozpočet obce na rok 2006

v žádost SDH o zakoupení nového kompresoru

v žádost o dotaci na pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad

v žádost o příspěvek – střelecký kroužek

v spisový řád obce

v zápis revizního a kontrolního výboru

Reklama

Řeznictví a uzenářství

Václav Dvořák

Arneštovice 48

Tel. 775 076 800

Zahájil výrobu a prodej vlastních výrobků a polotovarů.

Otevřeno:

Út – Pá ……………1400 - 1630

So …………… 800 - 1000

Možnost nákupu i mimo otevírací dobu. Po dohodě zajistíme jídlo na oslavy, schůze… (řízek, guláš,…)

Těšíme se na Vaši návštěvu


Co nového ve škole?


Dovolte, abych začal poněkud netradičně. Žijeme v neklidném období legislativní smršti, a tak dochází k neustálým změnám. Jedním z důsledků je například změna výše některých plateb, třeba výše příspěvku rodičů za docházku dětí do mateřské školy. Týká se pouze těch dětí, jejichž rodiče mohou, a to je též legislativní novinka, dávat své děti do školky na čtyři hodiny denně namísto dřívějších pěti dnů v měsíci. Zasvěcení vědí, že se jedná o maminky, které jsou na mateřské dovolené.

Další změnou je chystaný školní vzdělávací program. Do dnešního dne je možné vyučovat v zásadě podle třech schválených vzdělávacích programů. Jsou to programy Základní škola, Národní škola a Obecná škola. Drtivá většina škol vyučuje podle programu Základní škola, podle něhož vyučujeme i my. Od 1.9.2007 se podle nového školského zákona bude vyučovat podle školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. To by na první dojem mohlo vypadat, že si každá škola bude vyučovat, co chce a jak chce. Tak tomu samozřejmě není, je stanoven rámec, v němž se školy musí pohybovat a přesně je stanoven i počet hodin v jednotlivých ročnících. Určitě je ještě nyní spousta nejasností, na které neznáme odpověď, a dokonce ji neznají ani autoři celé myšlenky. Jedno je však jisté, prakticky všechny školy zavedou anglický jazyk jako 1. cizí jazyk a jeho výuka začne už od 3. třídy. Ministerstvo školství toto opatření zavádí již od 1.9.2006. Dochází také k celkovému navýšení vyučovaných hodin v některých ročnících, a to postupně již několik let, od září v dalších 5 třídách o hodinu týdně.


Letos se nám mimořádně daří ve vědomostních soutěžích. I minulé roky byly velmi úspěšné, ale letošek je bezkonkurenční. Našim žákům se zatím, zdůrazňuji zatím, podařilo vyhrát okresní kola v němčině, zeměpisu, dějepise, češtině, být na druhém místě v němčině a ještě na třetím v matematice. Dále pak máme zatím 2.místo v krajském kole v dějepisu a čeká nás účast v dalších soutěžích a dalších kolech. A to nejmenuji výborná umístění těsně za stupni vítězů. Z tohoto místa gratuluji žákům k jejich úspěchům a děkuji učitelům za jejich skvělou přípravu. Za zmínku jistě stojí i úspěch 9. třídy v soutěži na historické téma, kterou vyhlásila Kartografie Praha, kde naši žáci získali se svým dílem ocenění na celorepublikové úrovni a za odměnu pojedou na 2 dny do Beskyd.

Tři čtvrtiny školního roku jsou pomalu za námi a čeká nás jeho závěr. Věřím, že bude vyvrcholením celoročního snažení, a doufám, že spokojeni nakonec budou žáci, pedagogové i rodiče. Na závěr přeji všem nové síly, které bychom se slunečními paprsky měli všichni nabrat.

Jaroslav SkolekCo se dělo v mateřské škole


Doufám, že jste všichni vkročili do nového roku tou správnou nohou a s dostatečným množstvím elánu. Nechme se překvapit, co nám rok se šestkou na konci přinese. Věřím, že i učitelky Mateřské školy Košetice načerpaly přes vánoční svátky dostatek energie pro svoji činnost a podaří se jim jejich nápady pro práci s dětmi s úspěchem v novém roce zrealizovat.

V čase adventním, v období radostného očekávání a těšení se na nejpříjemnější svátky v roce se slavnostní atmosféra promítla i do činnosti školky. Děti každý den rozbalovaly obálku, kterou jim poslal Ježíšek. Někdy se od Ježíška dozvěděly, že jim ukryl ve školce poklad, jindy je poprosil, aby pomohly mamince doma s vánočními přípravami, občas také dětem přichystal nějaké překvapení – těsto na přípravu perníčků, omalovánky Betlému, či šablonky na výrobu mikulášské boty. V posledních obálkách Ježíšek zanechal vzkaz, aby si děti vyzkoušely některé tradiční vánoční zvyky. Děti tak nalezly hvězdičku v rozkrojeném jablíčku nebo doufaly ve splněná přání při pouštění ořechových lodiček.

5. prosince navštívil školku Mikuláš. Některé děti ho očekávaly s radostí, jiné se trošku bály. Několik slziček sice ukáplo, ale příchod důstojného Mikuláše bez čertí družiny a s kupou dárků byl radostným okamžikem pro všechny. Děti ukázaly, jak jsou šikovné, Mikulášovi zazpívaly mikulášskou písničku a zarecitovaly spoustu nádherných básniček se zimní tematikou.

Dlouho očekávaným dnem byl 20. prosinec. Ten den se mnoha dětem rozzářily oči nad vánočním stromkem a kupou dárků, které od Ježíška dostaly autodráhu, postýlku pro panenky, míčky či obchody, ve kterých si děti mohou hrát na prodavače.

Tento den odpoledne také čekala na děti velká událost – Vánoční posezení, během kterého děti vánočními písničkami a nádherně zarecitovanými básničkami chtěly udělat radost svým nejbližším. Doufám za všechny, že se jim to podařilo.

20. leden byl pro třináct dětí dnem velmi významným, neboť pro ně znamenal velikou změnu, která v jejich životě nastane. Tyto děti se totiž dostavily k zápisu do 1. třídy.

Čas masopustu strávily děti povídáním o masopustní době, zhotovováním masek z papíru a především velkým Masopustním rejem, který byl zakončen průvodem masek po základní škole. Ve školce jsme tento den mohli potkat Bořka stavitele, klauna, čarodějnici, vodníka, čmeláka, princeznu, baletku, rockovou zpěvačku či např. psa dalmatina a spoustu dalších nádherných masek.

Zima letos jen nerada předávala vládu jaru, ale právě proto děti ze školky přivolávaly jarní čas různými činnostmi tím intenzivněji. Povídaly si o jaru, učily se říkanky o sněženkách, malovaly rozkvetlé louky s motýli či pasoucími se koňmi, zhotovovaly sluníčka z krepového papíru, kreslily kočičky, …

Nyní se děti těší na oslavu velikonočních svátků. Čeká je malování vajíček, výroba zajíčků, beránků a kuřátek, velikonoční omalovánky, setí řeřichy a mnoho dalšího.

Mezi plánované akce patří např. vystoupení dětí ke Dni matek v květnu.

Libuše Kremsová, DiS.

 
Zodpovídá: Ing. Blanka Veletová
Vytvořeno / změněno: 21.4.2006 / 21.4.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > obec > zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | O webuProhlášení o přístupnosti